Większość państw zezwala dziś cudzoziemcom na uzyskanie obywatelstwa w procesie znanym jako naturalizacja na podstawie długoterminowego pobytu i innych warunków. Proces ten i związane z nim warunki są szczegółowo określone w ustawach o obywatelstwie. Niektóre ustawy o obywatelstwie zawierają specjalne przepisy ułatwiające diasporze uzyskanie obywatelstwa.

Rozwód Kostrzyn nad Odrą a przepisy upraszczające imigrację uprzywilejowanych grup etnicznych

Ustawodawstwa kilku krajów zawierają specjalne przepisy mające na celu uproszczenie naturalizacji uprzywilejowanych grup etnicznych. Wydaje się, że przepisy w tych krajach odzwierciedlają dążenie rządów do zapewnienia bezpiecznej przystani dla ludności diaspory, zwłaszcza tej, co do której zakłada się, że żyje w niepewnych warunkach. Poniżej znajduje się niewyczerpujący wykaz ustaw tych krajów. Więcej na Rozwód Kostrzyn nad Odrą.

Artykuł 14 Konstytucji Republiki Armenii (1995) stanowi, że „Osoby pochodzenia ormiańskiego nabywają obywatelstwo Republiki Armenii w drodze procedury uproszczonej” Przepis ten jest zgodny z deklaracją niepodległości Armenii wydaną przez Radę Najwyższą Republiki Armenii w 1989 r., w której w art. 4 stwierdzono, że „Ormianie mieszkający za granicą mają prawo do obywatelstwa Republiki Armenii”.

Ustawa o obywatelstwie Republiki Białoruś (2002) stanowi, że w przypadku etnicznych Białorusinów i potomków etnicznych Białorusinów urodzonych za granicą można odstąpić od wymogu dotyczącego czasu stałego pobytu.

Prawnik podpisujący dokument

Rozwód Kostrzyn nad Odrą a uproszczone procedury

Zgodnie z konstytucją Bułgarii, art. 25 ust. 2: „Osoba bułgarskiego pochodzenia nabywa obywatelstwo bułgarskie w drodze uproszczonej procedury”.

Rozdział drugi bułgarskiej ustawy o obywatelstwie zatytułowany jest „Nabywanie obywatelstwa bułgarskiego”. Pierwsza część tego rozdziału zatytułowana jest „Nabycie obywatelstwa bułgarskiego według pochodzenia” i stanowi w art. 9, że „[a]biedna osoba (…), której pochodzenie od obywatela bułgarskiego zostało ustalone na mocy orzeczenia sądowego, jest obywatelem bułgarskim według pochodzenia”. Odrębnie art. 15 ustawy stanowi, że „osoba niebędąca obywatelem Bułgarii może nabyć obywatelstwo bułgarskie (…), jeżeli (…) pochodzi z Bułgarii”.

Prawo imigracyjne Chińskiej Republiki Ludowej przyznaje pierwszeństwo powrotom za granicę Chińczyków – Chińczyków pochodzenia chińskiego i etnicznego, którzy mieszkali za granicą. Ze względu na powiązanie tego przepisu z innymi czynnikami, takimi jak słabe wyniki ChRL w zakresie praw człowieka, które ogólnie zniechęcają cudzoziemców do wyjazdu do ChRL, praktycznie wszyscy imigranci do ChRL to etniczni Chińczycy, w tym wiele ich rodzin mieszkających od pokoleń poza terytorium Chin.

Rząd ChRL zachęca do powrotu za granicę Chińczyków z różnymi zachętami, niedostępnymi dla innych, takimi jak „ulgi podatkowe, wysokie zarobki i zwolnienia z polityki jednego dziecka, jeżeli dwoje dzieci mieszka za granicą”.

Prawa i interesy powracających za granicę Chińczyków” są objęte szczególną ochroną zgodnie z art. 50 i art. 89 ust. 12 Konstytucji ChRL. Chorwacka ustawa o obywatelstwie (Zakon o hrvatskom državljanstvu), art. 11, definiuje emigrantów (izeljenik) i przyznaje im przywileje poprzez wykluczenie ich z niektórych warunków nałożonych na innych.Chorwacka diaspora wykorzystuje to w celu uzyskania podwójnego obywatelstwa lub powrotu do Chorwacji.